Regulering

Vi beder Dem venligst læse følgende reglement og overholde det under Deres ophold på feriestedet.


1) VED ANKOMSTEN
A. REGISTRERING AF DOKUMENTER

Ved ankomsten bedes gæsterne efterlade deres bil udenfor receptionen og straks præsentere sig på kontoret for at registrere deres dokumenter, et dokument for hver person (obligatorisk iht. den gældende lovgivning), og for at få kendskab til det interne reglement. Direktionen forbeholder sig ret til at afvise gæster, som ikke fremviser gyldig dokumentation, og som ikke indretter sig efter feriestedets reglement.

MINDREÅRIGE skal være ledsaget af en forælder.


B. TILBAGELEVERING AF IDENTIFIKATIONSARMBÅND

Ved ankomsten skal hver gæst henvende sig i receptionen med henblik på udlevering af identifikationsarmbåndet med mikrochip. Personalet anbringer armbåndet, og det skal altid bæres på håndleddet under opholdet. Armbåndet tillader identifikation af gæsten i dagtimerne og adgang til ferieparken igennem karrusellen ved indgangen, fodgængerarealerne, stranden og området med swimmingpools. Desuden er armbåndet vigtigt for at udføre enhver operation på receptionskontorerne. Hvis en person opdages uden armbånd, har direktionen ret til at bortvise gæsten fra feriestedet.


C. ÅBNINGSTIDER FOR RECEPTIONEN OG FOR KASSEBETJENING

Receptionen er åben fra kl. 7.00 til kl. 22.00. Ankomst kan finde sted fra kl. 7.00 til kl. 22.00. Kassebetjeningen har følgende åbningstider: fra kl. 8.00 til kl. 12.00 og fra kl. 16.00 til kl. 18.00 i lavsæson og mellemsæson og i højsæsonen fra kl. 8.00 til kl. 12.00 og fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Kontant betaling på stedet accepteres op til højst 1999,99 Euro (i overensstemmelse med den italienske lov n. 157 af d. 9. december 2019) og herover med kreditkort. Betaling med check accepteres ikke.

Desuden opfordres alle gæsterne til at benytte de sikkerhedsbokse, som er installerede i receptionen, til opbevaring af pengebeløb og værdigenstande. Sikkerhedsboksene er tilgængelige i kassebetjeningens åbningstider.


D. TILDELING AF CAMPINGPLADS

Pladserne bliver anvist af direktionen, som alt efter situationen kan tage hensyn til kundernes ønsker. Reservation af en teltplads garanterer kun for ophold på et område, som er ledigt på ankomsttidspunktet. Det er ikke tilladt at placere mere end et sæt campingudstyr på hver plads. Udstyr til ferieopholdet udover en bil med et telt eller en bil med en campingvogn eller en camper vil blive betragtet som ekstra udstyr og betales derfor separat. Teltpladserne og sanitetsbygningerne bliver åbnet efterhånden på basis af belægningen i den rækkefølge, som bliver besluttet af direktionen.


E. TILDELING AF FERIEBOLIGTYPEN

Direktionen tager hensyn til, hvilken type feriebolig, maxicaravan eller teltplads kunden ønsker, men kan ikke garantere det ønskede. Direktionens personale forbeholder sig ret til at foretage ændringer, efter hvad der er til rådighed, uden forudgående oplysning. I dagstariffen er kun inkluderet parkering for én bil. En ekstra bil vil blive beregnet separat og skal parkeres på den ubevogtede parkeringsplads uden for indkørslen til campingpladsen.
Check-in til feriebyen er mulig fra kl. 12.00.
Overtagelse af ferieboliger og maxicaravans garanteres fra kl. 15.00 i lavsæsonen og fra kl. 17.00 i mellem- og højsæsonen. Det forudberegnede beløb skal under alle omstændigheder være betalt indenfor 24 timer efter ankomsten til feriestedet.


F. MOTORCYKLER

Motorcykler og quads er ikke tilladte i ferieparken. De skal parkeres bag receptionen.


G. SKATEBOARD, CYKLER, LØBEHJUL

Brug af skateboards, cykler og elektriske eller ikke-elektriske scootere er ikke tilladt i fodgængerområderne. Skulle denne regel blive overtrådt, forbeholder ledelsen sig retten til at konfiskere transportformen. Deres brug er kun tilladt på hovedgaderne. En moderat hastighed er obligatorisk.


H. HUSDYR

Med undtagelse af Maxicaravan Naturalgreen, Naturalgreen Garden og hytter Virgilio Valpolicella og Lugana er husdyr ikke tilladt i hytter og maxicaravan, heller ikke lejlighedsvist eller midlertidigt. Dette gælder også, selv om husdyrene opholder sig uden for boligen. Ved ankomsten til feriestedet er det obligatorisk at give oplysning om medbragte husdyr. De skal være forsynet med dokumentation i henhold til sundhedsvedtægterne og indstillet på en eventuel dyrlægekontrol under ferieopholdet, hvis det bliver krævet.


2) UNDER FERIEOPHOLDET
A. IDENTIFIKATION

Hver gæst skal bære identifikationsarmbåndet med mikrochip, som indeholder data om gæsten.
Hvis en person opdages uden armbånd, har direktionen ret til at bortvise gæsten fra feriestedet.
I løbet af nattetimerne, fra 22 til 7, skal gæsten ved færdsel på campingpladsen medbringe sit personlige identifikationsarmbåndeog fremvise det for personalet på anmodning herom. Hvis gæsten gøres ansvarlig for adfærd, som ikke er i overensstemmelse med interne reglement, kan personalet tilbageholde armbåndet , som kan forespørges i receptionen dagen efter. Hvis der er tale om mindreårige gæster, skal afhentningen af armbåndet ske af en forældre eller en værge.


B. TILSTEDEVÆRELSE OG FRAVÆR

Gæsterne har pligt til altid at oplyse, når de forlader feriestedet, og når de kommer tilbage. Hvis dette ikke bliver overholdt, mister de retten til fritagelse af betaling for perioden, de har været fraværende.


C. BESØG

Det er forbudt at modtage besøg af udenforstående både i løbet af dagen og om natten.


D. INTERN TRAFIK

Motorcykler og quads er ikke tilladte i ferieparken. Det er forbudt at cirkulere på feriestedet med motorkøretøjer fra kl. 24.00 til kl. 07.00, heller ikke tilog frakørsel er tilladt.

Motorkøretøjer skal køre med minimum hastighed på de interne veje og kun hvis det er strengt nødvendigt. Cyklister anbefales at holde en lav hastighed for deres egen og andres sikkerhed.


E. HVILETID

Fra kl. 13.00 til kl. 15.00 og fra kl. 23.00 til kl. 07.00 er det strengt forbudt at forårsage uro, som kan forstyrre hviletiden, som støj ved brug af radioapparater, TV, stereo, musikinstrumenter eller støjende forsamlinger. For at respektere den almindelige fred og ro forventes det, også udover hviletiden, at lyden fra radioapparater, TV, stereo og musikinstrumenter holdes på et meget moderat niveau. Mellem kl. 23.00 og kl. 7.00 er det ikke tilladt at opstille eller nedtage telte eller campingvogne med fortelt.


F. HUSDYR (SE PUNKT 1 H)

Husdyr er kun tilladt på bestemte teltpladser, maxicaravan Naturalgreen, Naturalgreen Garden og hytter Virgilio Valpolicella og Lugana. De sanitære og hygiejniske normer skal respekteres, og de lokalt gældende administrative regler iht. loven skal overholdes. Hunde skal holdes i snor, også når de bliver ledsaget på spadsereturer uden for feriestedet for at forrette deres nødtørft, og ejerne er forpligtede til at gøre rent efter dem. Gæster, der ønsker at tage deres dyr med til stranden, skal af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager følge kommunens regler. Det er forbudt at medbringe husdyr på legepladsen, i svømmebassinområdet og på alle samlingssteder (bar, restaurant, forretninger etc.).


G. OPSYN MED BØRN

Direktionen holder ikke opsyn med gæsternes aktiviteter på feriestedet. Opsyn med børn og ansvar over for tredjemand, er udelukkende forældrenes, eller andre betroedes, pligt. Ledelsen og ejerne af feriestedet frigives fra ethvert ansvar i disse tilfælde. Forældre eller betroede er forpligtede til at sikre, at børnene ikke forårsager skader, eller udsætter sig for fare på feriestedets områder, ved søen eller under ophold på legepladsen. I svømmebassinområdet skal dette steds specielle reglement observeres. Boldspil er forbudt mellem teltene, på vejene, på stranden og i svømmebassinområdet.


H.NORMER FOR HYGIEJNE

Feriestedet har en god rengøringsservice, men beder om gæsternes samarbejde for at holde stedet bedst muligt i orden.

Der gøres opmærksom på, at affald skal anbringes i de dertil beregnede containere i tæt tillukkede plastikposer fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Det anbefales at sortere affaldet for at forenkle bortskaffelsen. Køkkenvaske, håndvaske og vaskekummer skal anvendes efter anvisningerne. Toiletterne skal ligeledes bruges på rette måde. Eventuelle skader opstået på grund af skødesløs brug er for kundens regning. Der gøres opmærksom på, at de kemiske toiletter skal tømmes i de dertil beregnede afløb placeret i sanitetsbygningerne.

Gæsterne bedes henvende sig i receptionen, hvis de har brug for handicap toilettet, for at få udleveret nøglerne. Gæsterne har pligt til at efterlade teltpladser, ferieboligtyperne i orden og rengjorte, som de er blevet overtaget. Det er obligatorisk at bruge sengelinned på sengene i ferieboligtyperne. Gæster, der er uden sengelinned, skal anskaffe det, evt. ved at leje det i receptionen. Gæsterne bedes venligst undlade at ryge indendørs i ferieboligtyperne. Bilvask er forbudt.


I. LÆGEAMBULATORIUM

Der er et lægeambulatorium på feriestedet. Smitsomme sygdomme eller mistanke derom skal straks meddeles lægen eller direktionen på feriestedet. Lægens ankomst bliver meddelt i højtaleren og tjenesten er underlagt betaling.


L. FORSIKRING OG INTERN SIKKERHED

Direktionen kan ikke gøres ansvarlig for:

  • tyveri, bortkomst, ødelæggelse eller forringelse af en hvilken som helst genstand, som gæsten selv medtager, og som ikke er indleveret til Direktionen, eller som Direktionen med gyldig grund har afvist at ville opbevare. Som eksempel kan nævnes: penge, kostbare genstande, værdier generelt, køretøjer herunder cykler, fartøjer generelt og genstande heri.
  • materielle skader eller kvæstelser, skader som følge af vejrforhold, hagl, væltede træer eller grene, sygdom herunder plantesygdomme, epidemier, brand, force majeure osv.


M. SKADER PÅ FERIEPARKEN

Direktionen står ikke til ansvar for eventuelle skader, tyverier eller tab af ejendele, som tilhører gæsterne. Enhver, der på en hvilken som helst måde, beskadiger eller fjerner genstande, som tilhører feriestedet, er forpligtet til at erstatte de forårsagede skader og til at tilbagelevere, hvis det er muligt, fjernede genstande.
I tilfælde af at gæsterne finder genstande, som er tabt eller glemt af andre, skal de indlevere dem i receptionen.


N. MANGLER VED SERVICEFACILITETER

Gæsterne bedes venligst informere direktionen om eventuel manglende service eller skader på faciliteterne på feriestedets område.


O. MEDDELELSER - KORRESPONDANCE

Korrespondance i ankomst, adresseret til vores Gæster, udleveres af operatørerne i Receptionen. Ikke afhentet post vil efter 7 dage blive returneret til afsenderen. Der bliver ikke foretaget efterlysninger over højtaleren for tabte genstande eller bortkomne husdyr.


P. BADESTRANDEN

Motorbåde må kun nærme sig strandområdet i ret linie og kun med 3 knob/tim. Man beder gæsterne om at holde stranden fri for både, kanoer og windsurfbrætter. Desuden respekteres alle normerne, som iflg. loven gælder for navigation på søen.


Q. BÅL OG GRILL

Brug af grill på campingpladsen må kun ske i de særlige områder.


3) VED AFREJSE
A. CAMPINGPLADSER

Gæsterne kan kun betale ved afrejsen i kassebetjeningens åbningstid (se punkt 1 c). Afrejsen skal under alle omstændigheder finde sted mellem kl. 07.00 og kl. 12.00, ellers vil hele dagen blive medregnet, d.v.s. dagstariffen for pladsen og for personerne, uanset ankomsttidspunktet.


B. FERIEBOLIGTYPEN

Gæsterne bedes om at lave check-out dagen inden afrejse i kassens respektive åbningstider. Ferieboligtyperne skal forlades om morgenen på afrejsedagen inden kl. 10.00 rengjorte og i orden, ellers vil der blive opkrævet et beløb for rengøring (€ 50,00), samt for eventuelle skader og mangler. Hvis man bliver på feriestedet efter kl. 12.00, betales den fulde dags pris for antallet af personer og for bilen, som skal efterlades på parkeringspladsen uden for indkørslen.
Eventuelle glemte genstande og/eller personlige ejendele i boligerne opbevares kun hvis kunden anmoder herom og denne skal varetage afhentning fra strukturen af disse ejendele med et kurérfirma. Den bestilte periode skal under alle omstændigheder betales, også i det tilfælde at den ikke er blevet fuldt udnyttet på grund af forsinket ankomst eller for tidlig afrejse.

C. ARMBÅND MED MICROCHIP

Skal udelukkende afleveres på Kassakontoret i forbindelse med afrejse.
I alle gæsters interesse forbeholder direktionen sig ret til at bortvise de personer, som på alvorlig måde ikke overholder dette reglement, eller som ved deres opførsel forhindrer overholdelse af ro og orden på feriestedet.
Priserne er ekskl. eventuelle kommunale og/eller statslige afgifter. Priserne inkluderer ikke afgiften for ophold, hvis påført.


DIREKTIONEN OG PERSONALET ØNSKER DEM ET BEHAGELIGT OPHOLD PÅ FERIESTEDET!

Bestil